The press release service powered by the Press

Free Specialized Phones

Free Specialized Phones Make it Easier to Hear, Dial and Call.

Oakland,California (PR MediaRelease) September 27, 2016

 California Phones

If you’re like many seniors, you could use a new telephone that increases the volume of calls so you can hear them better, or one with big buttons so dialing is easier. More than 90 specialized phones and devices for people with diminished hearing, vision, mobility, and other common age-related conditions are available at no cost from the state’s California Telephone Access Program (CTAP), a program of the California Public Utilities Commission.

This free Program is a vital and wonderful service for California seniors because it keeps people connected with family, friends, caregivers, business associates, and others.  Unfortunately, despite the easy process of applying for one of the many specialized California Phones, many people put off getting onboard with the Program.

“What happens, and this happens with most people who are hard of hearing and/or deaf, is you don’t want to tell people you have a problem, so you just act like you’re hearing,” says Lorraine Rosenblatt, a CTAP customer. “It just causes lots of problems later.”

Ms. Rosenblatt, like hundred of thousands of California residents, took action and made the decision to get a free California Phone. She had her doctor certify her disability by signing a simple application form, then stopped by her local CTAP Service Center the same day to pick up her new amplified phone.

There are California Phones that light up when calls come in, amplify sound, allow you to dial by pressing a picture, and use a speakerphone for hands-free operation. These phones and others are from top manufacturers and have all been tested by CTAP’s advisory board.

You can learn more about the Program and obtain an application by calling 1-800-333-7900 or visiting www.CaliforniaPhones.org. If you need help getting certified just ask a customer service specialist. There is no cost, age, or income requirement for this state program, so there is no reason not to stay connected.

###

 

SPANISH

Los teléfonos especializados gratuitos permiten escuchar, marcar y llamar con más facilidad

Si usted es como muchas personas mayores, le sería muy útil usar un nuevo teléfono que aumenta el volumen de las llamadas para escuchar mejor o uno con botones grandes para que marcar sea más fácil. Hay más de 90 teléfonos y dispositivos especializados disponibles para personas con problemas de audición, visión, movilidad y otros problemas comunes relacionados con la edad. Estos teléfonos se entregan sin costo a través del Programa de Acceso Telefónico de California (CTAP), un programa estatal de la Comisión de Servicios Públicos de California.

Este programa gratuito es un servicio vital y maravilloso para las personas mayores de California porque los mantiene conectados con su familia, amigos, cuidadores, socios comerciales y otras personas. Desafortunadamente, a pesar de lo fácil que es solicitar uno de los muchos teléfonos especializados de California, muchas personas posponen su inscripción en el programa.

“Lo que pasa, y esto pasa con la mayoría de las personas que tienen problemas de audición o son sordas, es que éstas no le quieren decir a los demás que tienen un problema, así que pretenden como que escuchan”, comenta Lorraine Rosenblatt, una clienta del CTAP. “Pero esto solo hace que tengan muchos problemas después”.

La Sra. Rosenblatt, como cientos de miles de residentes de California, se puso en acción y tomó la decisión de obtener un teléfono gratuito de California. Le pidió a su médico que certificara su discapacidad firmando un simple formulario de solicitud y el mismo día pasó por un centro de servicio del CTAP cerca de su casa para buscar su nuevo teléfono con amplificador.

Hay teléfonos de California que se encienden cuando alguien llama, amplifican el sonido, permiten marcar presionando una fotografía y usar un altavoz para hablar sin sostener el teléfono. Estos teléfonos y otros dispositivos son de fabricantes de primer nivel y todos fueron evaluados por la junta asesora del CTAP.

Puede aprender más sobre el Programa y obtener una solicitud llamando al 1-800-380-1500 o visitando www.CaliforniaPhones.org. Si necesita ayuda para obtener un certificado consulte a un especialista de atención al cliente. No hay ningún requisito de costo, edad ni ingresos para participar en este programa estatal, así que no hay razón para no estar conectado.

###

 

 

CHINESE

 

免費特殊電話讓您更輕鬆地聆聽、撥打及通話。

如果您和許多長者一樣,您可能也需要一部聲量大的新電話讓您聽到更清楚,又或者裝有特大按鈕好讓您撥打時變得更為容易。California Telephone Access Program (CTAP)是 California Public Utilities Commission(CPUC)的一個計劃,免費提供超過 90 部特殊電話和裝置給有不同聽力、視力、行動及其他常見老年的相關問題的人仕。

這免費計劃對加州的長者來說是重要和很好的服務,因為能讓他們與家人、朋友、護理人員及同事等保持聯繫。只可惜,儘管申請加州電話的程序有多簡單,許多人都推遲參加這個計劃。

CTAP 客戶 Lorraine Rosenblatt 說:「發生什麼事?這常發生於大部份有聽力問題或耳聾的人,為了不想告訴別人她們有困難,所以假裝聽得到,但這只會造成日後更多問題。 」

Rosenblatt 小姐和十多萬以上的加州居民一樣,採取行動並決定申請一部免費的加州電話。她只需醫生證明她的殘疾並在簡單的申請表格上簽署,同日便可到當地的 CTAP 服務中心提取她新的擴音電話。

一些加州電話來電時會亮燈、擴大音量、以按圖片來撥號和使用免手提的揚聲電話操作。這些電話和其他裝置都是出自頂級製造商及經過 CTAP 的顧問委員會測試。

若想瞭解更多有關此計劃的資料及索取申請表格,請致電 1-800-340-2600 或登入 www.CaliforniaPhones.org 查詢。如果您需要取得認證的協助,請與我們客戶服務專員聯絡。這個州政府計劃是費用全免,沒有年齡限制或收入要求,讓您隨時與人保持聯繫。

 

###

 

VIETNAMESE

Điện Thoại Chuyên Dụng Miễn Phí Dễ Nghe, Bấm Số, và Gọi Hơn.

Nếu quý vị cũng như nhiều vị cao niên, quý vị có thể sử dụng loại điện thoại mới tăng âm lượng khi nói chuyện để quý vị nghe được rõ hơn, hoặc loại có nút bấm lớn hơn để bấm số dễ hơn. Hiện có sẵn miễn phí hơn 90 loại điện thoại và máy chuyên dụng cho người lãng tai, mắt kém, vụng về, và những tình trạng khác liên quan đến tuổi tác qua Chương Trình Tiếp Cận Điện Thoại California (California Telephone Access Program, hay CTAP), một chương trình của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California của tiểu bang.

Chương Trình miễn phí này là dịch vụ thiết yếu và tuyệt vời cho các vị cao niên California bởi vì nó giúp người ta kết nối với gia đình, bạn bè, người chăm sóc, bạn làm ăn, và những người khác. Đáng tiếc là mặc dù quy trình xin máy California Phones chuyên dụng dễ dàng, nhiều người vẫn chần chờ chưa tham gia Chương Trình này.

Bà Lorraine Rosenblatt, một khách hàng CTAP cho rằng: “Thật ra, và điều này xảy ra với hầu hết những người lãng tai và/hoặc điếc, là quý vị không muốn cho mọi người biết vấn đề của mình, nên cứ giả như là quý vị vẫn nghe được. Việc này sẽ gây ra nhiều rắc rối khác về sau”.

Bà Rosenblatt, cũng như hàng chục ngàn người dân California, đã hành động và quyết định lấy máy California Phones miễn phí. Bà nhờ bác sĩ xác nhận khuyến tật của mình bằng cách ký vào đơn xin rất dễ hiểu, rồi ghé vào Trung Tâm Dịch Vụ CTAP tại địa phương ngay ngày hôm đó để lấy chiếc điện thoại mới, loại được tăng âm lượng.

Có những loại máy California Phones sẽ sáng đèn khi nhận cuộc gọi, âm lượng lớn, cho phép quý vị bấm số bằng cách chọn hình ảnh, và dùng loa ngoài để dùng điện thoại mà không cần cầm lên. Những chiếc điện thoại và máy móc này được các nhà sản xuất hàng đầu cho ra thị trường và tất cả đã được ban cố vấn CTAP kiểm định.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Chương Trình này và lấy đơn bằng cách gọi số 1-800-241-9200 hoặc ghé vào www.CaliforniaPhones.org. Nếu quý vị cần giúp đỡ xác nhận, chỉ cần hỏi chuyên gia chăm sóc khách hàng. Không có yêu cầu về phí tổn, tuổi tác, hoặc lợi tức nào cho chương trình này của tiểu bang, vậy nên chẳng có lý do nào để quý vị không kết nối với mọi người.

###

 

 

 

 

 

Every day, specialized California Phones enable over half a million Californians to stay connected.

There’s a California Phone for every need. For example, there are amplified phones that make it easier to hear conversations. Big button phones that are easier to dial. Phones with lights that flash for incoming calls. Convenient portable phones – and more. We also offer phones that are specially designed for individuals with more significant disabilities.

California Phones are available to persons who live in California, have telephone service and your doctor approves your need.

Patricia Costanza
tmdgroup, inc.
President
916-487-5109
pcostanza@tmdgroup.net
Melissa Wells
tmdgroup, inc.
Project Manager
916-487-5109
mwells@tmdgroup.net
The website below is fully functional for your convenience to provide additional information about us and/or our news.

Featured WebPage

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.